Phần mềm microsoft project 2016 kèm key active free

phần mềm microsoft project 2016

microsoft project 2016

microsoft project 2016 là một phần mềm quản lí dự án được sử dụng phổ biến. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Project có hai phiên bản, Standard và Professional. Microsoft Project và Microsoft Project Server là nền tảng của Microsoft Office Enterprise Project Management.

phần mềm microsoft project 2016 active free

Download phần mềm project 2016 active free

Download microsoft project 2016 full active free, Download microsoft project 2016 active free, phần mềm microsoft project 2016 full active free, phần mềm microsoft project 2016 active free,  project 2016 full active free,  project 2016 active free

Download microsoft project 2016 32bit 

Download       link dự phòng

Download microsoft project 2016 64bit

Download       link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt và active project 2016 miễn phí

Hướng dẫn active project 2016 miễn phí

Mở Notepad và copy nội dung bên dưới vào, xong lưu lại với file định dang .cmd (ví dụ ActProject2016.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Project 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Project Standard 2016&echo - Microsoft Project Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Project...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyKQBVC >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyG83KT >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyYG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/downloadmsp
halt
pause >nul

Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây

Download ActProject2016.cmd

Download

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

lưu ý để đối phó tình trạng dùng lậu bản quyền phần mềm office, windows, thì microsoft đã update chương trình diệt virus của windows xem file active KMS server của chúng tôi là HackTool và không cho chạy. Vì vậy khi chạy file các bạn phải tắt chương trình diệt virus của hệ điều hành windows

Xong chạy file ActProject2016.cmd với quyền admin và chờ báo active thành công là xong

Nếu không được thì sử dụng tool  KMSpico để actived. xem hướng dẫn ở bài viết sau

Hướng dẫn active project 2016 bằng KMSpico