key active windows 10 mọi phiên bản miễn phí

key active windows 10 mọi phiên bản

Windows 10

Windows 10 là hệ điều hành máy client mới nhất của microsoft hiện nay, với nhiều cài tiến về giao diện đồ hoạ, tính năng, windows 10 là hệ điều hành bảo mật tốt nhất hiện nay, được microsoft cập nhật thay đổi thường xuyên với 2 bản update / 1 năm và các bản vá lỗi cập nhật liên tục

Windows 10 cho hiệu suất vượt trội đáp ứng các thiết bị phần cứng đời mới ngày nay, giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các bạn có thể tải windows 10 phiên bản mơi nhất update liên tục tại đây

chia sẻ key active windows 10 mọi phiên bản

Hướng dẫn active windows 10 miễn phí

Sử dụng windows active free luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về thông tin cá nhân, dữ liệu người dùng, vì vậy các bạn hãy sử dụng windows 10 bản quyền để đảm bảo an toàn

dh

Bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn key và cách active windows 10 miễn phí

– Chạy cmd với quyền admin( run as administrator)

– Chạy các lệnh sau

slmgr /ipk w269n-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

key active windows 10

Trong đó kms.digiboy.ir là ksm server để active, nếu không được các bạn thay kms.digiboy.ir bằng một trong các domain server dưới đây

kms8.msguides.com

kms.aglc.cc

kms.didichuxing.com

xykz.f3322.org

zh.us.to

3rss.vicp.net20439

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX là key cho bản Windows 10 Pro, danh sách key tương ứng với các phiên bản ở phía bên dưới

Tuy nhiên nếu bạn không biết chạy lệnh CMD thì sử dụng file active sau, các bạn tải file active windows 10 về.

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Các bạn tiến hành giải nén và chạy file ActiveWindows10.cmd với quyền admin (click chuột phải chọn run as administrator)

Ok như vậy là xong, thật đơn giản phải không nào.

Lưu ý đây là file chứa lệnh kết nối đến KMS server để active, hoàn toàn không phải tool active free

Nội dung file ActiveWindows10.cmd

@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul&goto server) else (goto notsupported)
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
halt
pause >nul

key active windows 10 miễn phí

Key Windows 10 Education

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3

77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD

R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

key Windows 10 Enterprise

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF

NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F

NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF

QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4

KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR

9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR

F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

key Windows 10 Professional

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT

XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G

PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726

MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T

6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T

XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG

WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG

9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT

N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26

89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG

J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG

VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726

RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726

CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT

4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G

9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6

Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T

RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6

8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6

3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6

XJ84C-DNB88-7RXFD-9PT6Q-FM49G

2JNXW-MGGFG-8TX94-882PY-QJ3GT

WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6

Chúc các bạn thành công.