Download windows 8.1 multiple language

Download windows 8.1

windows 8.1

Windows 8.1 (tên mã là Blue)là một hệ điều hành của Microsoft, là bản nâng cấp của Windows 8, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Sau khi giới thiệu và phát hành dưới dạng beta công cộng vào tháng 6 năm 2013, nó được phát hành cho nhà sản xuất vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 và phát hành rộng rãi vào ngày 17 tháng 10 năm 2013

Download windows 8.1 multiple version kèm hướng dẫn ACTIVE

Download windows 8.1

Download windows 8.1

Hướng dẫn cài đặt và active windows 8.1

Để cài đặt các bạn xem hướng dẫn trên youtube

Để active windows 8 các bạn thực hiện như sau

Cách 1 Sử dụng key active dưới đây ( nếu ko được thì dùng cách 2)

Activating your Windows 8 or 8.1 using KMS client key.

 1. Select the right license key for your Windows edition.

  W8 Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
  W8 Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
  W8 Professional WMC GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
  W8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
  W8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

  W8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  W8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  W8.1 Professional WMC 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
  W8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  W8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Mở CMD với quyền admin

open cmd

chạy lần lượt các lệnh dưới đây

slmgr /ipk your_key

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

Thay your_key  bằng key ở phía trên, tuy vào phiên bản windows bạn đang sử dụng

Màn hình báo thành công là OK

active windows 8.1

Cách 2 sử dụng KMS server

Open Notepad và copy nội dung dưới đây vào

@echo off
title Activate Windows 8 / Windows 8.1 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Windows 8 Core&echo - Windows 8 Core Single Language&echo - Windows 8 Professional&echo - Windows 8 Professional N&echo - Windows 8 Professional WMC&echo - Windows 8 Enterprise&echo - Windows 8 Enterprise N&echo - Windows 8.1 Core&echo - Windows 8.1 Core N&echo - Windows 8.1 Core Single Language&echo - Windows 8.1 Professional&echo - Windows 8.1 Professional N&echo - Windows 8.1 Professional WMC&echo - Windows 8.1 Enterprise&echo - Windows 8.1 Enterprise N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT >nul&goto server) else (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P >nul)
server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo slmgr.vbs /skms %KMS%1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.
halt
pause >nul

Lưu lại file với định mạng file .cmd (ví dụ activewin8.cmd)

Hoặc sử file mình đã tạo sẵn ở đây, phòng trường hợp bạn tạo sai

Download file activewin8.cmd

Giải nén

Chạy file activewin8.cmd với quyền admin( click chuột phải chọn run as administrator)

chờ màn hình báo Product activated Successfully là xong

Cách 3 sử dụng tool KMSAuto Lite để active

Download và xem hướng dẫn ở bài viết sau

Active windows bằng KMSauto Lite