Download Microsoft office 2016 pro kèm key active miễn phí

Download Microsoft office 2016 pro kèm key active miễn phí

Microsoft office 2016

Microsoft office 2016 là bộ ứng dụng văn phòng (word,excel, powerpoint, …) với rất nhiều cải tiến về giao diện và tính năng. Office 2016 cho phép bạn làm việc nhóm cùng nhau dễ dàng hơn, phong cách làm việc mới nhanh hơn, tiện lợi hơn, tương thích hoàn hảo với windows 10

Download office 2016 pro kèm key active miễn phí

Office 2016 bao gồm các ứng dụng Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016, OneNote… đáp ứng nhu cầu của người dùng trong việc xử lý văn bản, bảng tính, bài thuyết trình và email cùng nhiều chức năng khác.

Đặc biệt Office 2016 có sự chuyển đổi từ chức năng hỗ trợ xử lý cá nhân trên các tài liệu sang hợp tác nhóm, cùng nhau tương tác dễ dàng hơn để tạo ra một phiên bản tài liệu hoàn hảo.

Download Microsoft office 2016 pro

Download office 2016 active free, download office 2016 pro active free, tải phần mềm office 2016, tải phần mềm office 2016 pro plus, microsoft office 2016 32bit, microsoft office 2016 64bit, key active office 2016, key office 2016 miễn phí, bản quyền office 2016

Download Microsoft Office 2016 Pro Plus 32bit

Download      link dự phòng

Download Microsoft Office 2016 Pro Plus 64bit

Download      link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt và active office 2016

Cài đặt office 2016

Để active office 2016 miễn phí các bạn thực hiện như sau

Cách 1 chạy lệnh bằng cmd

Mở cmd với quyền admin

Chạy các lệnh sau

cd C\Program Files\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethstkms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Lưu ý nếu bạn sử dụng hệ điều hành 64bit nhưng cài office 2016 32bit

cd C\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethstkms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Cách 2 sử dụng file batch

Mở notepad, copy nội dung dưới đây vào và lưu lại với định dạng file .cmd (ví dụ ActOffice2016.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyWFG99 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyDRTFM >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyBTDRB >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyCPQVG >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyXQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/downloadmsp
halt
pause >nul

Hoặc tải file mình đã tạo sẵn ở đây ActOffice2016.cmd

Xong chạy file ActOffice2016.cmd với quyền admin (click chuột phải ActOffice2016.cmd chọn Run as administrator)

Chờ báo Product Activate Successfull là xong.

Cách 3 sử dụng tools KMSpico 10.2 để active free xem hướng dẫn ở đây

Hướng dẫn active office 2016 bằng KMSpico portable 10.2

Ok xong