QSR NVivo Plus 12.6.0 Windows / 12.6.1 MacOS

Download QSR NVivo Plus v12

NVivo

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 12 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

NVivo helps you discover more from your qualitative and mixed methods data. Uncover richer insights and produce clearly articulated, defensible findings backed by rigorous evidence.

Download QSR NVivo Plus 12

Download NVivo 12 for mac, NVivo 12 macos, NVivo 2020 Release 1.3 Windows

dh

QSR NVivo Plus 12 for windows or macOS

price is 30 euro

QSR NVivo 2020 Release 1.4 Windows

price is 48 euro

contact

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/1software.link

QSR NVivo 2020 Release 1.3 Windows

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================