Download microsoft office visio 2016 kèm key active miễn phí

Download microsoft office visio 2016 kèm key active miễn phí

microsoft visio 2016

Microsoft Visio 2016 là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh của Microsoft. Nó cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan đẹp và không phải tốn nhiều thời gian. Đây là một công cụ rất cần thiết với những bạn chuyên thiết kế, vẽ mạch, xây dựng …

Visio 2016 còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như MS. Word, MS. Excel..) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.

Download microsoft office visio 2016 kèm key active miễn phí

Download microsoft visio 2016 pro kèm key

tải phần mềm microsoft visio 2016, visio 2016 32bit, visio 2016 64 bit, download visio 2016 pro, visio 2016 professional, microsoft visio 2016 active free, key visio 2016, key active visio 2016 miễn phí

Download microsoft visio 2016 32bit

Download     link dự phòng 1      link dự phòng 2

Download microsoft visio 2016 64bit

Download     link dự phòng 1      link dự phòng 2

password vietcomputer

Hướng dẫn active microsoft visio 2016 miễn phí

Sau khi tải về các bạn tiến hành cài đặt microsoft visio 2016

Cách 1 Mở cmd với quyền admin

Chạy các lệnh sau

cd C\Program Files\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethstkms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Lưu ý nếu bạn sử dụng hệ điều hành 64bit nhưng cài visio 2016 32bit

cd C\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

cscript ospp.vbs /sethstkms.digiboy.ir

cscript ospp.vbs / act

Cách 2 Mở Notepad và copy nội dung bên dưới vào, xong lưu lại với file định dang .cmd (ví dụ ActVisio2016.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Visio 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Visio Standard 2016&echo - Microsoft Visio Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms"  >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms" >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Visio...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyW8GF4 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyRJRJK >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyPD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/downloadmsp
halt
pause >nul

Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây ActVisio2016.cmd

password thuthuatphanmem.top

Xong chạy file ActVisio2016.cmd với quyền admin (click chuột phải chọn run as administrator) và chờ báo active thành công là xong

Cách 3 sử dụng Tools KMS Pico để active, xem hướng dẫn ở bài viết sau

KMSpico portable 10.2 – Tool active windows và office