Download HyperSizer 7.3.24

Download Collier Research HyperSizer 7

HyperSizer 7

HyperSizer là phần mềm kỹ thuật hỗ trợ máy tính được sử dụng để phân tích ứng suất và tối ưu hóa kích thước của các cấu trúc kim loại và composite

Download HyperSizer 7

phần mềm HyperSizer 7

dh

Download HyperSizer 7

password: 2020

install HyperSizer 7

Xem file readme đính kèm

1. Install Hypersizer v7 Win32 or Win64

2. Overwrite original <HyperSizer program folder>

(by default E:\Program Files (x86)\HyperSizer ) for Win64 computers
or
(by default E:\Program Files\HyperSizer ) for Win32 computers

with cracked one

3. Run as Administrator <HyperSizer program folder>\FLEXnet\server_install.bat
and wait until new service “Hypersize Flexnet Server” will be installed

4. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Registry

5. REBOOT!

6. Run Hypersizer
Click Tools > Set/Modify License Environment Variable
Select “Specify a license Server”
Input for Server Mane: localhost
Input for Port: 11111
Click “OK”

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================