Phần mềm GraphExpert Pro 1.5.6 miễn phí

Phần mềm GraphExpert Pro 1.5.6 active free miễn phí

GraphExpert Professional

GraphExpert Professional là giải pháp nền tảng dành cho đồ thị chất lượng xuất bản của dữ liệu rời rạc và các chức năng liên tục. Các đồ thị XY, biểu đồ thanh, đồ thị cực, đồ thị, đồ thị, và đồ thị 3D / lô đất được hỗ trợ (xem gallery). Ngoài ra, đồ thị có thể được chú thích bằng nhiều công cụ vẽ để các chú thích, mũi tên và hình ảnh có thể được thêm vào cốt truyện một cách nhanh chóng.

GraphExpert Pro có một cách tiếp cận duy nhất trong việc quản lý nhiều bộ dữ liệu và các chức năng. Bộ dữ liệu có thể được lấy từ các tập dữ liệu khác theo nhiều cách (khai thác, chuyển đổi, mô tả biểu đồ) và quan hệ cha / con luôn được duy trì. Điều này có nghĩa là bạn có thể tập trung vào các thao tác cần thiết để xử lý dữ liệu thô của bạn thành một dạng có thể sử dụng và nếu dữ liệu thô thay đổi vì bất kỳ lý do nào, tất cả các hoạt động sẽ được cập nhật tự động.

Hơn nữa, bất kỳ tập dữ liệu nào đã có trên một bản đồ cập nhật tự động. Điều này có nghĩa là ít thời gian hơn thực hiện công việc lặp đi lặp lại, và nhiều thời gian hơn cho các công việc thực tế ở bàn tay. Các dữ liệu phân tích như hồi qui, tạo ra các dữ liệu biểu đồ, ANOVA, kiểm tra t, tích hợp máy tính / sự khác biệt, di chuyển trung bình, xử lý bản sao và tính toán Chuyển đổi Fourier nhanh.

Các tính năng chính của phần mềm được liệt kê dưới đây Đa nền tảng, Biểu đồ chất lượng xuất bản, Giao diện người dùng dễ sử dụng, Nhập tập tin mạnh mẽ, Hotlinking tập tin, Chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ, Miniprograms, Chức năng, Bảng tính chất lượng, Localization, Logging, Extensive Tài liệu, Khả năng tương tác với CurveExpert Pro

Download GraphExpert Pro 1.5.6 active free miễn phí

Download GraphExpert Pro 1.5.6 active free miễn phí

Phần mềm GraphExpert Pro 1.5.6 active free miễn phí, download GraphExpert Pro 1.5.6 active free, GraphExpert Pro 1.5.6 full active free, key active GraphExpert Pro 1.5.6, GraphExpert Pro 1.1 active free

Download GraphExpert Professional 1.5.6 active free

updating….

Download GraphExpert Professional 1.1 active free

link mshare

Hướng dẫn cài đặt và active free GraphExpert Professional 1.1

Xem trong file readme

install the application, Start the app and begin 30-day trial period.

After starting trial period, prevent the app getting internet access any more.

Run regedit.exe and find parameter name ‘GraphExpert Professional’ in HKEY_USERS section.

Right click on this parameter and choose ‘Export’ option. Save this exported key to the <installdir> and name it ‘GraphExpert.reg’.

Copy file loader.exe in active free folder to the <installdir> and use it to start the app.

When 30 day trial period wiil finsh, copy file scipyw.dll in active free folder to the <installdir> and choose replace….

Continue using loader – without it the soft shows the NAG again