VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

Download VisualSVN 7

VisualSVN

Download VisualSVN 7

VisualSVN là một máy khách Subversion của Apache, được triển khai như một phần mở rộng gói VS cấp thấp cho Microsoft Visual Studio, cung cấp giao diện để thực hiện các hoạt động kiểm soát sửa đổi phổ biến nhất trực tiếp từ bên trong IDE Visual Studio

VisualSVN makes your life easier with a reliable plug-in that integrates Subversion seamlessly with Visual Studio.

VisualSVN Server makes the Subversion server easy and convenient to install and administer on Windows.

Download VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

tải phần mềm VisualSVN 7 

dh

VisualSVN 7.2.0 / Server Enterprise 4.1.3

password: 2020

install VisualSVN 7

Xem file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================