Download Corona Renderer 1.7.4 for 3Ds MAX 2012 – 2019

Download Corona Renderer 1.7.4 for 3Ds MAX 2012 – 2019

Corona Renderer

Corona Render là một ứng dụng hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế, đồ hoạ 3D với hiệu xuất cao, là một  plugins cài đặt thêm trong 3ds Max và như một ứng dụng CLI độc lập. Ngoài ra còn có các plugin khác hiện đang phát triễn và thử nghiệm như Cinema 4D và Maya Plugins

Mặc dù là một plugins mới ra mắt, nhưng Corona Renderer đã trở thành một Plugins hỗ trợ trong việc kết xuất hình ảnh với chất lượng render cao và là một đối thủ đáng gườm của Vray Render.

Corona Renderer 1.7.4 active free for 3Ds MAX 2013 - 2019

Download Corona Renderer 1.7.4 for 3Ds MAX 2012 – 2019

Corona Renderer 1.7.4, Corona Renderer 1.7.4 for 3ds max, Corona Renderer 1.7.4 active free, plugins Corona Renderer 1.7.4, Download Corona Renderer 1.7.4 active free, Corona Renderer 1.7.4 for 3ds max 2012

Create your Web Presence with Namecheap

Download Corona Renderer 1.7.4 for 3ds max 2012-2019

Download

File active Corona Renderer 1.7.4

Download

password 123

Hướng dẫn cài đặt Corona Renderer 1.7.4

1. Download and install Corona 1.7.4

2. If “SSE4.1-enabled CPU OK” then copy Corona_Release.dll from the “Fullspeed” dir if “SSE4.1-enabled CPU NO” then copy one from the “Legacy_CPU” dir to the 3dsMax root ( C\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019 ) and/or to the Corona Standalone root ( C\Program Files\Corona ), if needed

The same goes for the Image Editor copy CoronaImage.exe and CoronaImageCmd.exe to the C\Program Files\Corona dir

3. Execute Write_token-3dsmax.bat (Recommended)
OR copy token-3dsmax.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer (C\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir, that will be created after the first run or create it by yourself

Repeat this step for every User profile that needs Corona

4. Enjoy!

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable adblocker

=================================================================