Aquaveo GMS Premium 10.5.8 free download

Aquaveo Groundwater Modeling System Premium 10.5.6

Aquaveo GMS

GMS – Groundwater Modeling System là ứng dụng mô hình nước để xây dựng và mô phỏng các mô hình nước ngầm từ Aquaveo. Nó có tính năng địa lý 2D và 3D, mô hình địa tầng và cách tiếp cận mô hình khái niệm độc đáo. Các mô hình được hỗ trợ hiện tại bao gồm MODFLOW, MODPATH, MT3DMS, RT3D, FEMWATER, SEEP2D và UTEXAS

Download Aquaveo GMS Premium 10 free

Download Aquaveo Groundwater Modeling System Premium 10.5.8

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install Aquaveo GMS

see the readme file

Xem file readme đính kèm