Phần mềm DICAD Strakon 2017

Phần mềm DICAD Strakon 2017 active free

DICAD Strakon 2017

STRAKON 2017 là một phần mềm để thiết kế và mô hình hóa các cấu trúc theo ba chiều để thiết kế các cấu trúc tinh vi nhất với tốc độ và độ chính xác cao.

Một trong những lợi thế của phần mềm này là chức năng thiết kế 3D và xử lý hiệu quả hơn quy trình làm việc để thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng các cấu trúc công nghiệp và thương mại. Bạn có thể thực hiện nhiều tính toán kỹ thuật, thiết kế và mô hình hóa các phần khác nhau của cấu trúc trong phần mềm này.

DICAD Strakon 2017 cho phép phân tích chi tiết về cấu trúc và sử dụng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế khác nhau để đo lường chất lượng của cấu trúc.

Strakon 2017 cung cấp khả năng kết hợp các chức năng hai chiều và ba chiều cho thiết kế lai, do đó cho phép các chuyên gia tận dụng thiết kế của cả hai hình dạng hai chiều và ba chiều đồng thời.

Phần mềm DICAD Strakon 2017 active free

Download DICAD Strakon 2017 active free

Phần mềm Strakon 2017 active free, download Strakon 2017 active free, key active Strakon 2017, DICAD Strakon 2017 active free miễn phí

Download DICAD Strakon 2017 active free

link google   link mshare

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free Strakon 2017

1. Install
2. Copy over active freeed license manager to installdir (usually C\DICAD.etc)
3. Delete the file dicad (without extension) and d2.ini in the locations (not all might exist)
C\Windows\dicad
C\DICAD.etc
C\Users\Public\DICAD.etc
4. Delete C\DICAD.etc\scf\*.* but leave scf directory intact

5. Run License Manager (D2.exe) with right click as admin (win vista/7/8/10)
(the right side of licensed modules should be empty now)
6. Use Unlock code JC9A to unlock all major modules, trial and light editions are excluded