Download SAFE 2016 [New Fixed]

Download phần mềm SAFE 2016

SAFE 2016

SAFE 2016 là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước …

Ngoài ra SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè. SAFE nằm trong bộ phần mềm SAP2000, ETABS, SAFE của trường Đại học Berkeley.

safe 2016 

Download phần mềm SAFE 2016

Download CSI SAFE 2016 full NEW

password: 2020

install SAFE 2016

see the readme file

use new crack

Để active các bạn thực hiện như sau

1. Quan trọng Tắt antivirus

2. Chạy file csi_safe_2016_kg.exe với quyền administrator

3. Sau khi chạy file csi_safe_2016_kg.exe sẽ xuất hiện file Lservrc
Copy file “Lservrc” paste vào đường dẫn C\Program Files (x86)\Computers and Structures\SAFE 2016

Tuy nhiên khi mở phần mềm lên sẽ nhận được thông báo lỗi license (#Unable to find a license) vì phần mềm chỉ có giấy phép sử dụng trước 8/2017 để khắc phục các bạn thực hiện theo bài viết sau

fix lỗi license phần mềm SAFE 2016

fix lỗi unable to find a license safe 2016