Download CSI SAFE 2014

Download CSI SAFE 2014

CSI SAFE 2014

SAFE 2014 là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, sàn ứng lực trước … ngoài ra SAFE 2014 còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè

Download CSI SAFE 2014 active free

Download CSI SAFE 2014

download safe v14.2.0

password 2020

Hướng dẫn cài đặt SAFE 2014

Cài đặt safe 2014 xong đóng lại

Chạy file active free với quyền admin (run as administrator) sẽ xuất hiện file Lservrc

Copy file Lservrc vào đường dẫn sau C\Program Files (x86)\Computers and Structures\SAFE 2014

OK xong

Lưu ý thời điểm hiện tại file license đã hết hạn do đó chúng ta cần dùng tool Runasdate để chạy phần mềm

Download tool runasdate

chỉnh thời gian trước 1/2016