GEO-SLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749

Download GEOSLOPE GeoStudio 2018

GEOSLOPE GeoStudio

GeoStudio gói phần mềm mô hình hóa địa kỹ thuật dành cho các kỹ sư, chuyên gia địa kỹ thuật nhằm giải quyết các bài toán

  • GeoStudio SLOPE/W – Phân tích ổn định mái dốc
  • GeoStudio SEEP/W Phân tích dòng chảy ngầm trong đất
  • GeoStudio SIGMA/W Phân tích ứng suất và biến dạng
  • GeoStudio QUAKE/W Phân tích động đất động
  • GeoStudio TEMP/W Phân tích truyền nhiệt
  • GeoStudio CTRAN/W Phân tích chuyển pha và khí
  • GeoStudio AIR/W Phân tích chuyển tiếp không khí

Download GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2

dh

Download GEOSLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749

Download

Download  GEOSLOPE GeoStudio 2012 v8.15.1.11236

Download

password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install GEOSLOPE GeoStudio 2018

Xem file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================