Remote Desktop Manager Enterprise 2021.1.34.0 Win / 2020.3.4.0 macOS

Download Remote Desktop Manager Enterprise

Remote Desktop Manager

Remote Desktop Manager là ứng dụng giúp quản lý toàn bộ các kết nối từ xa qua mạng nội bộ, internet, đây là phần mềm thường được các quản trị viên dùng để quản trị hệ thống máy chủ, server,…

Như chúng ta đã biết trên windows thường có chương trình remote desktop, tuy nhiên nó có nhiều hạn chế trong quá trình sử dụng

Với Remote Desktop Manager chúng ta sẽ làm việc tập trung dễ dàng thuận tiện hơn, quản lý tập trung tất cả các kết nối tới máy chủ server, giao diện làm việc trực quan, hỗ trợ nhiều người dùng, nhiều kết nối

Features and Features of Remote Desktop Manager

  •  Convenient and intuitive user interface
  • Easy installation of the app
  • Possibility to use graphic images and symbols for various configurations
  • Run silent program in system tray
  • System tray menu to access various program parts
  • Support for remote desktop files with extension rdp
  • Supports Remote Desktop and Windows Terminal Services
  • Advanced search with powerful filtering
  • Start the program automatically with Windows
  • Auto update

Download Remote Desktop Manager Enterprise

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2021.1.34.0 Win / 2020.3.4.0 macOS

Download

password: 2020

install Remote Desktop

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

install Remote Desktop Manager Enterprise 2019

Run .bat File

Run file keygen to register software

Done