Download microsoft visio 2019 kèm key active miễn phí

Download microsoft visio 2019 full miễn phí

microsoft office visio 2019

Microssoft vừa chính thức phát hành bộ phần mềm microsoft office 2019 , theo đó bản office visio 2019 cũng được ra mắt chính thức. Các bạn có thể tải về trải nghiệm phần mềm visio 2019 miễn phí tại đây.

Đây là bản nâng cấp của office visio 2016, các bạn hãy khám phá những tính năng mới của nó nhé

Download microsoft office visio 2019 active free miễn phí

Download microsoft visio 2019 kèm key active miễn phí

Link download microsoft visio 2019 32bit và 64bit dành cho hệ điều hành windows, tải phần mềm visio 2019 active free miễn phí, update visio 2019 full active free, key active visio 2019 miễn phí

dh

Download microsoft visio 2019 professional 32bit 

Download

Download microsoft visio 2019 professional 64bit 

Download

Download microsoft visio 2019 professional 32bit and 64bit

Download      link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active visio 2019

Đối với định dạng file .img, nó tương tự file iso, các bạn click chuột phải và chọn mount, xong vào chạy file setup để cài đặt. Hoặc sử dụng phần mềm 7zip để giải nén ra

Sau khi tải về các bạn tiến hành cài đặt bình thường, chỉ việc next và ok

Để active visio 2019 miễn phí các bạn thực hiện như sau

Mở notepad, copy nội dung dưới đây vào và lưu lại file với định dang file .cmd (ví dụ ActVisio2019.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Visio 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Visio Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Visio Standard 2019&echo - Microsoft Visio Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\client-issuance*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\visioprovl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\visiopro2019vl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Visio...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkey7VCBB >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkey9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/odt2k16
halt
pause >nul

Xong các bạn chạy file với quyền admin (click chuột phải và chọn run as administrator)

Chờ báo active thành công là xong.

Nếu không được thì sử dụng tool KMSpico để active, xem hướng dẫn active microsoft project 2019 ở bài viết dưới đây

hướng dẫn active microsoft Visio 2019 bằng KMSpico

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================