Download Gemvision Matrix 9 miễn phí

Download Gemvision Matrix 9 active free miễn phí

Gemvision Matrix 9

Gemvision Matrix là một phần mềm CAD chuyên thiết kế nữ trang 3D mạnh nhất hiện nay. Tương tự như RhinoGold, cũng chạy trên nền tảng Rhino, mà đúng hơn, là các plugin chạy trên Rhino

Gemvision Matrix cực kỳ mạnh, nó mạnh hơn RhinoGold. “Mạnh” ở đây chỉ có tính tương đối, nhưng mà hợp lý như sau RhinoGold có thể làm được việc ABC rất nhanh và dễ, nhưng không thể làm được việc XYZ nào đó. Còn Matrix có thể làm được hầu hết các việc từ A-Z nếu thích!

Matrix có hầu hết các tính năng của RhinoGold, không những thế, nó còn thêm các công cụ đặc biệt như  Ring Builder, Setting Builders, Pave Tools, Gem Libraries, Gemstone Setting, Parametric History, Smart Flow, Profile Placer for Sweeps, Drill Cutters

Các bạn có thể tải về phần mềm Gemvision Matrix 9 active free miễn phí tại đây

Download Gemvision Matrix 9 active free miễn phí

Download Gemvision Matrix 9 

Download Gemvision Matrix 9, phần mềm Gemvision Matrix 9 active free, key Gemvision Matrix 9, download Matrix 9 active free, matrix 9 full active free, key active matrix 9

dh

Download Gemvision Matrix 9.0 build 7349 + clayoo 2.5 + T-Splines v.4.0 r11183

Download

Password extract file: 2020

Hướng dẫn cài đặt Matrix 9

Step 1

– Disable internet
– Turn Off antivirus
– Turn Off Windows defender and firewall.
– Install ESET Endpoint Security (run “EES – Silent installation” wait for finish).
– Restart Computer
– Open ESET >>> Setup >>> Import/Export settings >>> Choose file “ESET Endpoint Security settings for Matrix 9”

Step 2
Rhinoceros 5 need for working Matrix 9.
This Rhinoceros version is the best for it,so please uninstall your installed version.

– Install “Rhinoceros 5 SR14(v.5.14.00522.08390)(64bit)”,use Keygen for Serial and Validation key
– Install Matrix 9.0-Full
– Copy file “Matrix 9.0 (64bit).exe” from active free folder to “C\Program Files (x86)\Matrix90”
– Delete Matrix shortcut from desktop
– Go to “C\Program Files (x86)\Matrix90” and create shortcut to desktop for file “Matrix 9.0 (64bit)” (not Matrix90)
– Restart Computer
– Run Matrix from desktop created shortcut

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================