Download ITI TranscenData CADfix V11 full free

Download ITI TranscenData CADfix V11 full free

Phần mềm CADfix

CADfix – CAD translation, repair and simplification
CADfix là giải pháp phần mềm hàng đầu cho chuyển đổi, sửa chữa, đánh bại và đơn giản hóa mô hình CAD.

CADfix đã khắc phục các vấn đề hiện tại về trao đổi và sử dụng lại dữ liệu mô hình 3D giữa các ứng dụng kỹ thuật khác nhau, loại bỏ các rào cản ngăn việc tái sử dụng các mô hình rắn trong các hệ thống thiết kế, phân tích và sản xuất.

phần mềm CADfix V11, download CADfix V11, hướng dẫn cài đặt CADfix V11, license CADfix V11, CADfix V11 portable, CADfix V10, ITI TranscenData CADfix

Download ITI TranscenData CADfix V11 SP2

Download    link dự phòng

Download ITI TranscenData CADfix V10

Download ITI TranscenData CADfix V10 32bit

Download    link dự phòng

Download ITI TranscenData CADfix V10 64bit

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Cài đặt ITI TranscenData CADfix V11

Xem file readme đính kèm