Download [email protected] File Recovery 20.1.1 full + portable

Download Active File Recovery 20 free download

Active File Recovery

Efficient & easy to use recovery tool for deleted or lost files, damaged or re-formatted volumes, even if your PC doesn’t boot

Recovers: NTFS ReFS FAT exFAT HFS+ ApFS XFS JFS UFS BtrFS Ext2/3/4

Recovery software provides ability to detect and recover files,volumes & disks lost due to deletion, formatting, physical damage, viruses & other…

Active File Recovery là phần mềm giúp dò tìm và khôi phục lại đầy đủ các tập tin ,dữ liệu chương trình đã bị xóa.Với các tính năng nổi trội của mình [email protected] File Recovery có thể nhận ra và khôi phục được nhiều loại định dạng thông thường như .DOC, .ZIP, .AVI, .JPG…

Features supported:

FAT, exFAT, NTFS, ReFS, Apple HFS+, ApFS, Unix UFS, XFS, JFS; UDF/CDFS; Ext2/3/4, BtrFS;
HDD, SSD, USB, IDE, SATA, eSATA, SAS, SCSI hard drives, USB Flash, SD, MMC, CompactFlash;
RAID reconstruction (RAID-0/1/5, Span); Deleted/damaged partitions recovery. More info

Operating systems supported:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP;
Windows Servers 2016, 2012, 2008, 2003; WinPE – recovery environment;
Boots from CD/DVD/USB: WinPE-based & Linux-based recovery boot disks. More info

Download Active File Recovery 20.1.1

Download Active File Recovery 20, phần mềm phục hồi dữ liệu Active File Recovery 20, Active File Recovery Ultimate 15.0.7

Download Active File Recovery 20.1.1 + portable

Download

Download Active File Recovery Ultimate 15.0.7

Download

pass unrar: 2020

install [email protected] File Recovery 20

see the readme file

Cài đặt phần mềm Active File Recovery

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt Active File Recovery

(lưu ý chọn phiên bản 32bit hay 64bit theo hdh)

Active File Recovery 15.0.7 Ultimate sử dụng key đính kèm để active