Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với thuthuatphanmem.top

Bằng việc truy cập và sử dụng các nội dung mà chúng tôi cung cấp, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc phá hoại nội dung bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép

Việc bạn sử dụng nội dung của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với nội dung của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lnội dung nào được sử dụng trên website của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo nội dung của chúng tôi.

Nội dung của chúng tôi có những nội dung không phải của thuthuatphanmem.top. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng nội dung của chúng tôi cung cấp, bạn đang đồng ý rằng chúng tôi có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt nội dung theo quy trình nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Nếu bạn cho rằng có nội dung vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể gửi thông tin về thư điện tử [email protected]

Nội dung của bạn trong nội dung của chúng tôi

Các bình luận của bạn trên website sẽ  được lưu trữ, các nội dung này hoàn toàn do bạn quyết định về thời gian lưu trữ, hay xóa bỏ

Về Phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi

Các phần mềm đươc cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Khi tải và sử dụng là bạn tự chịu trách nhiệm pháp lý về luật bản quyền, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trên website, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của chúng tôi

Khi tải và sử dụng là bạn tự chịu trách nhiệm pháp lý về luật bản quyền, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng

Việc sử dụng nội dung của chúng tôi cho doanh nghiệp

Chúng tôi không cung cấp các nôi dung doành cho doanh nghiệp, các nội dung này chúng tôi chỉ cung cấp cho cá nhân

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================