Adobe FrameMaker 2020 v16.0.2.916 Multilanguage

Adobe FrameMaker 2020 free download

Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker là một bộ xử lý tài liệu được thiết kế để viết và chỉnh sửa các tài liệu lớn hoặc phức tạp, bao gồm các tài liệu có cấu trúc. Ban đầu nó được phát triển bởi Frame Technology Corporation, hiện tại đã được mua bởi Adobe Systems

FrameMaker is software from the US-based company Adobe for Desktop Text Processing and Publishing. This program can write and edit large and complex documents. In fact, this program is designed to make it easy for professional writers. FrameMaker was added to Adobe products when Frame Technology was acquired by Adobe. After that, Adobe added SGML support to the software to date, which also supports xml format. In 2004, Macintosh’s support for the software was discontinued in accordance with company policies. FrameMaker has two approaches to documentation, one is structured and one is non-structured and free

download Adobe FrameMaker 2020

dh

Download Adobe FrameMaker 2020

Download

Download Adobe FrameMaker 2019

Download

password: 2020

install FrameMaker

Xem file readme đính kèm

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================